સુપ્રીમ કોર્ટે જયલલિતાના જામીનમાં કર્યો વધારો

Date:2014-12-19 13:34:27

Published By:

íkr{÷LkkzwLkk Ãkqðo {wÏÞ{tºke sÞ÷r÷íkkLku Mkw«e{ fkuxuo {kuxe hkník ykÃke Au. Mkqºkku ÃkkMkuÚke {¤íke {krníke yLkwMkkh Mkw«e{ fkuxuo sÞr÷÷íkkLkk ò{eLkLke {wËík ðÄkhe ËeÄe Au. Mkw«e{u sÞ÷r÷íkkLku ò{eLk 18{e yur«÷ MkwÄe ðÄkhe ykÃÞk Au. WÕ÷u¾LkeÞ Aufu, ykðfÚke ðÄw MktÃkr¥kLkk {k{÷k{kt fýkoxf fkuxuo sÞ÷r÷íkkLku Ëku»ke XuhÔÞk níkk. yLku sÞ÷r÷íkkLku 4 ð»koLke su÷ íkÚkk 100 fhkuzLkku Ëtz VxfkÞkuo níkku. su çkkË sÞr÷÷íkkyu Mkw«e{ fkuxuo{kt ò{eLk yhS fhe níke. yLku Mkw«e{u sÞ÷r÷íkkLke ò{eLk yhS {kLÞ hk¾e níke. íÞkhu nðu Mkw«e{u sÞ÷r÷íkkLkk ò{eLk{kt ðÄkhku fheLku ðÄw yuf {kuxe hkník ykÃke Au.

Cricket Score

WhatsApp Registraltion

Close