રાજકોટમાં વધુ એક ફાઈરીંગ

Date:2014-12-19 13:51:20

Published By:

hksfkux þnuh{kt ðÄw yuf VkÞ®høkLkku çkLkkð «fkþ{kt ykÔÞku Au. «kó {krníke yLkwMkkh þnuhLkkt hiÞk hkuz WÃkh {kuçkkE÷Lke ËwfkLk Ähkðíkk yuf ÞwðkLk Ãkh ÷uze zkuLk MkkuLkwt zktøkhu VkÞ®høk fheLku ½kÞ÷ fÞkuo níkku. su çkkË íku ÃkkuíkkLkk Mkkøkrhíkku MkkÚku LkkMke Aqxe níke.

Mk{økú ½xLkkLke òu ðkík fheyu íkku, çku rËðMk Ãkqðuo yuf þÏMk sqLkku {kuçkkE÷ ðu[ðk {kxu  ¼kuøk çkLkLkkh ÞwðkLkLke ËwfkLku ykÔÞku níkku. òufu sqLkk {kuçkkE÷Lke ¾heË-ðu[ çktÄ fhe ËuðkLkwt ËwfkLkËkhu sýkðeLku VkuLk ¾heËðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe níke. su çkkË {kuçkkE÷ ðU[ðk ykðLkkh þÏMk íkuLkk yLÞ çku Mkkøkrhíkku íkÚkk MkkuLkwt zktøkh Lkk{Lke Lkk{[eLk {rn÷kLku ÷ELku ËwfkLku ykÔÞku níkku, ykhkuÃkeykuyu ÞwðkLkLku {kh {kheLku ËwfkLk{kt íkkuzVkuz fhe níke, íkku MkkuLkwt zktøkhu ÃkkuíkkLke ÃkkMku hnu÷k ík{t[k{ktÚke Ãkkt[ hkWLz VkÞ®høk fheLku ík{k{ ykhkuÃkeyku LkkMke Aqxâk níkk. nk÷ Ãkku÷eMku VrhÞkË LkkUÄeLku ykhkuÃkeykuLku Ãkfzðk {kxu [¢ku økrík{kLk fÞko Au.

Cricket Score

WhatsApp Registraltion

Close